گزارش

Mini Dublin Group (MDG) visit to Permanent Exhibition of Anti-Narcotics Police of the Islamic Republic of Iran

۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹
Mini Dublin Group (MDG) visit to Anti-Narcotics Police (ANP) Exhibition
توضیح تصویر: Mini Dublin Group (MDG) visit to Anti-Narcotics Police (ANP) Exhibition
تصویر: © UNODC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم