گزارش

UNODC and Amin Police University to cooperate on sharing modernized academic knowledge

۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۹
UNODC and Amin Police University to cooperate on sharing modernized academic knowledge
تصویر: © UNODC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم