گزارش

Let’s be active: WHO takes part in Peace and Friendship Cup in Tehran

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹
Peace and Friendship Cup
توضیح تصویر: Peace and Friendship Cup
تصویر: © WHO

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم