نشریه

History of the successful struggle against malaria in the Islamic Republic of Iran

۰۵ نوامبر ۲۰۱۹
History of the successful struggle against malaria in the Islamic Republic of Iran

منتشر شده از سوی

UNDP
WHO

منتشر شده با همکاری

Ministry of Health and Medical Education
The Global Fund
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1503

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم