گزارش

UNODC and Iran enhance cooperation in the field of drugs and crime

۱۶ مارس ۲۰۲۳
توضیح تصویر: From right to left: Ms. Ghada Waly, Executive Director of UNODC; H.E. Mr. Eskandar Momeni, Secretary General of the Islamic Republic of Iran Drug Control Headquarters; H.E. Mr. Mohsen Naziri Asl, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations in Vienna.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم