گزارش

The General Inspection Organization of the Islamic Republic of Iran and the United Nations Office on Drugs and Crime in Iran opened the new round of talks on anticorruption

۱۴ دسامبر ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم