نشریه

COVID-19 Vaccination

۰۱ مارس ۲۰۲۱

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها : 884
File type: PDF
تعداد دانلودها : 985
File type: PDF
تعداد دانلودها : 844
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1997
File type: PDF
تعداد دانلودها : 870
File type: PDF
تعداد دانلودها : 3055

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم