گزارش

Specialized Helpline Launched through WHO Support in I.R. Iran to Help Those Willing to Quit Smoking

۳۰ ژوئن ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم