گزارش

APDIM Call for Photography 2021: Living with Sand and Dust Storms

۱۲ مهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

APDIM – UN ESCAP
Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم