گزارش

Remarkable increase in drug seizure at Imam Khomeini International Airport using the body scanner donated by the Government of Japan

۰۹ مهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم