گزارش

ایران ظرفیت بالایی برای ترویج کشت محصولات زراعی دارد

۱۶ اکتبر ۲۰۲۰
توضیح تصویر: گرولد بودِکِر، نمایندهٔ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم