گزارش

فائو از تلاش‌های ایران برای تقویت ظرفیت دست‌اندرکاران ملی و محلی در زمینه تأمین مالی اقدامات اقلیمی حمایت می‌کند

۰۷ اکتبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم