گزارش

خانم نابینا و جوانی که برای مبارزه با کویید-۱۹ به یاری دیگران – از جمله افراد دارای معلولیت – شتافته است

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰
تصویر: © UNIC Tehran

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم