گزارش

کنفرانس منطقه‌ای فائو در خاور نزدیک با حضور ایران و با تمرکز بر چالش‌های ناشی از بیماری ویروس کرونا برگزار شد

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم