گزارش

مشارکت و همکاری فائو با ایران برای ارتقای تاب‌آوری در برابر طوفان‌های شن و گردوغبار

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم