گزارش

سازمان جهانی بهداشت (WHO) کیت‌های سنجش پادتن کووید-19 اهدایی انستیتو رابرت کُخ آلمان را به ایران تحویل داد

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم