گزارش

ارائه اقلام بهداشتی و پیشگیرانه کرونا از سوی یونیسف به کودکان بی‌سرپرست مقیم در مراکز سازمان بهزیستی

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم