گزارش

جلسه آموزشی آنلاین برای دانشجویان حقوق بین الملل

۱۱ ژوئن ۲۰۲۰

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم