اطلاعیه مطبوعاتی

گزارش سازمان ملل متحد: دو سوم مردم جهان تحت تاثیر نابرابری فزاینده

۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰

  • بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نابرابری برای بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان در حال افزایش است که خطر دودستگی را افزایش داده همچنین مانع توسعه اقتصادی واجتماعی در جهان می شود. در عین حال این افزایش، امری بدیهی نیست و می توان آن را در سطوح ملی و بین المللی کاهش داد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نابرابری برای بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان در حال افزایش است که خطر دودستگی را افزایش داده همچنین مانع توسعه اقتصادی واجتماعی در جهان می شود. در عین حال این افزایش، امری بدیهی نیست و می توان آن را در سطوح ملی و بین المللی کاهش داد.

در گزارش۲۰۲۰ اجتماعی جهان که سه شنبه به وسیله اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتشار یافت، نا برابری درآمدی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و کشور های با درآمد متوسط  افزایش یافته، شامل چین که دارای سریعترین رشد اقتصادی است.  

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مقدمه این گزارش می نویسد دنیا در حال رویارویی با «وقایع سخت چشم انداز نابرابری جهانی» است که در آن دشواری اقتصادی، نابرابری ها و عدم امنیت شغلی موجب اعتراضات مردمی هم در کشور های توسعه یافته و هم درکشورهای در حال توسعه شده است .وی می گوید نابرابری دستمزد ها و نبود فرصت ها موجب ایجاد چرخه باطل نابرابری، ناامیدی و نارضایتی بین نسل ها شده است .  

گزارش می گوید یک درصد جمعیت ثروتمند، برنده اصلی تغییرات اقتصاد جهانی است که بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ سهم درآمد آنان افزایش داشته است. در عین حال از سوی دیگر، ۴۰ درصد قشرپایین، کمتر از یک چهارم از کل درآمد همه کشورهای تحت بررسی را کسب کرده اند.  

 این گزارش اثر چهار نیروی قدرتمند جهانی یا فرایند های موجود را بررسی می نماید که بر نا برابری اثرگذارند: ابتکارفن آورانه، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و مهاجرت  بین المللی.

UNIC_LOGO

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN DESA
United Nations Department of Economic and Social Affairs
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم