گزارش

کووید-۱۹ در ایران: کادر درمان در میان ترس، شجاعت و امید

۱۷ مهٔ ۲۰۲۰
توضیح تصویر: فریبا حاجی محمدی (با لباس محافظ آبی رنگ) و محدثه رضازاده دو پرستار در خط مقدم مبارزه با کووید-۱۹ در بیمارستان سینا در تهران می‌گویند دسترسی به تجهیزات حفاظت شخصی برای آنها که با بیماران کووید-۱۹ در تماسند، بسیار دلگرم کننده است.
تصویر: © UNICEF Iran/2020/Sayyari

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم