گزارش

حضور نیروهای داوطلب مردمی در جبهه مبارزه با کووید-۱۹ در ایران

۰۵ مهٔ ۲۰۲۰
تصویر: © Cultural and Art Organization of the Municipality of Tehran

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم