گزارش

خاتمه بازدید هیات سازمان جهانی بهداشت (WHO) ومتخصصان بهداشت عمومی کووید-۱۹ از ایران

۱۵ مارس ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم