گزارش

نمایندۀ کشوری UNODC در ایران با رئیس پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

۰۱ مهٔ ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم