گزارش

همکاری دفترهماهنگ کننده امور بشردوستانه و ایران برای تقویت پاسخ به بحران با ابزارجدید ارزیابی نیازها

۰۱ مهٔ ۲۰۲۴
تصویر: © UNIC Iran/ Mohammadhasan Alibabaei

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم