گزارش

افزایش ظرفیت‌های پیش بیمارستانی سازمان اورژانس ایران با اهدای 40 دستگاه دفیبریلاتور از سوی سازمان جهانی بهداشت

۲۳ آوریل ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم