گزارش

ایران با حمایت یونیسف واکسن‌ پنوموکوک دریافت کرد

۱۴ آوریل ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم