گزارش

توانمندسازی در هر جرعه و تاروپود این هدایا جاری است

۱۴ آوریل ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم