گزارش

دبیرخانه گروه مشورتی بین‌المللی جستجو و نجات (اینساراگ) و وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه اولین ماموریت ارزیابی در ایران را به عنوان بخشی از فرآیند طبقه بندی بین المللی انجام دادند.

۱۹ مارس ۲۰۲۴

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم