گزارش

تهیۀ دَه قلاده سگ موادیاب برای مرکز سگ‌ پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران

۱۷ مارس ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم