گزارش

حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ایران از تجهیز آزمایشگاه مرکز اطلاعات مالی ایران

۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم