گزارش

پایان پروژه حفاظت از شتر دوکوهانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران

۰۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم