گزارش

مهم نیست افغان باشند یا ایرانی، همه کودکان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند

۰۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴
توضیح تصویر: کودکان پناهنده افغان و ایرانی در کلاس درس جبرانی در یک مدرسه ابتدایی در شیراز.
تصویر: © UNICEF Iran/Sayyari/2023

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم