گزارش

حمایت دفتر UNODC در ایران از پلیس مبارزه با مواد مخدر از طریق آموزش مهارت‌های پیشرفته

۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم