گزارش

سازمان جهانی بهداشت با همکاری روسیه اقدام به تقویت ظرفیت پاسخگویی به فوریت‌های بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران کرد

۲۶ دسامبر ۲۰۲۳

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم