گزارش

سازمان ملل متحد در ایران نمایشگاه هنری با حضور ۳۵ کشور برگزار کرد

۱۹ دسامبر ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم