گزارش

مراسم رسمی تحویل در مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران

۲۱ نوامبر ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم