گزارش

همکاری سازمان جهانی بهداشت و بیمارستان اسلو برای درمان مؤثر مسمومیت در ایران

۲۱ نوامبر ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم