گزارش

دانش‌آموزان مناطق آسیب‌پذیر در دو استان از کلاس‌ها و تاسیسات بهداشتی تازه‌ تاسیس بهره‌مند شدند

۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم