گزارش

کمک مالی برای بازسازی منازل در خوی

۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم