گزارش

فائو سایت جدید میراث کشاورزی مهم جهانی در ایران را شناسایی کرد

۰۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم