گزارش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران همکاری های خود را در زمینه مواد مخدر و جرم ارتقا می دهند.

۱۶ مارس ۲۰۲۳
توضیح تصویر: از راست به چپ: سرکار خانم غدا والی، مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛ جناب آقای اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران؛ جناب آقای محسن نذیری اصل، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در وین.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم