گزارش

گرامی‌داشت روز بین‌المللی صلح در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹
توضیح تصویر: International Day of Peace at the Army Command and Staff University
تصویر: © UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم