گزارش

تاریخچه ایمن‌سازی: واکسن‌ها چقدر موثر هستند؟

۲۲ مهٔ ۲۰۲۲

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم