گزارش

سازمان ملل متحد برنامه ملی واکسیناسیون ایران را تسهیل می‌کند – هماهنگ کننده مقیم

۰۳ دسامبر ۲۰۲۱
تصویر: © UN Iran/Kamyar Minoukadeh

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم