گزارش

پناهندگان خیاط تولید ماسک را طی همه‌گیری کرونا در ایران افزایش می‌دهند

۲۰ ژوئن ۲۰۲۱
توضیح تصویر: رویا عبداللهی در کارگاه خیاطی مهمانشهر سروستان، استان فارس.
تصویر: © برنامه جهانی غذا/ندا مبرا

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
WFP
برنامه جهانی غذا

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم