نشریه

پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و متعارف

۱۹ دسامبر ۲۰۱۸

منتشر شده از سوی

IOM
سازمان ملل متحد
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 253
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 241

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم