نشریه

پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و متعارف

۱۹ دسامبر ۲۰۱۸

منتشر شده از سوی

IOM
سازمان ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها : 579
File type: PDF
تعداد دانلودها : 705

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم