گزارش

تاثیر ویروس کووید-۱۹ بر همه ما

۰۲ مهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN-Habitat
برنامه اسکان بشر ملل متحد
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم