نشریه

کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت کشتار گروهی

۰۹ دسامبر ۱۹۴۸

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
UNIC
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 176
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 141

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم