نشریه

کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت کشتار گروهی

۰۹ دسامبر ۲۰۰۱

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 530
File type: PDF
تعداد دانلودها : 535

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم